Principii, scop și obiective

Societatea „OROLES”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Societatea “OROLES” este constituită prin libera manifestare a voinţei membrilor ei, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Capitolul II

PRINCIPII, SCOP ȘI OBIECTIVE

  Art. 2.  Principiul identităţii naţionale

Principiul identităţii naţionale se referă la trăsăturile distinctive ale românilor ca naţiune (aceeaşi descendenţă, limbă, cultură, religie) şi la sentimentul de apartenenţă al unui individ la acestea (manifestat prin respectarea obiceiurilor, tradiţiilor, cutumelor specifice)

   Art.3. Principiul unităţii naţionale

Principiul unităţii naţionale se referă la unificarea tuturor teritoriilor româneşti strămoşeşti (România actuală, Republica Moldova, Transnistria, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei şi judeţele din sud – Cetatea Albă, Chilia şi Ismail) cedate ruşinos în condiţii dubioase în urma unor dictate externe şi anume prin pactul Ribbentrop-Molotov. Ambele state succesoare ale acestui pact au declarat acest protocol secret drept invalid din momentul semnării. Republica Federală Germană a declarat asta la 1 septembrie 1989 şi Uniunea Sovietică în 24 decembrie 1989. Toată comunitatea internaţională a condamnat acest pact diabolic şi toate consecinţele pactului au fost reparate, cu o excepţie – reîntregirii României.

  Art.4 Principiul adevărului

Principiul adevărului se referă la cerinţa ca toate acţiunile, inacţiunile şi declaraţiile sunt în deplină concordanţă cu realitatea.

Art.5. Principiul continuităţii datinilor

Principiul continuităţii datinilor desemnează distribuţia şi succesiunea neîntreruptă în spaţiu şi timp a structurii şi dinamismului datinilor.

  Art.6. Principiul moralităţii

Principiul moralităţii se referă la practicarea unei conduite corecte, cinstite şi ireproşabile, conform tuturor valorilor moralei. Moralitatea înseamnă să faci ceea ce este corect, indiferent de ce ţi se spune.

  Art.7. Principiul loialităţii

Principiul loialităţii se referă la respectarea de neam,strămoşi, ţară, statut şi camarazi,  abtinandu-se de la orice acte prin care s-ar periclita realizarea obiectivelor comune, îndeplinindu-se cu cinste obligaţiile asumate, sincer, cinstit, leal.

   Art.8. Principiul transparenţei instituţionale

Principiul transparenţei instituţionale se referă la autorităţile şi instituţiile publice care au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o maniera deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regulă. Această regulă poate avea excepţii, dacă transparenţa instituţională dăunează interesului naţional.

  Art.9. Principiul respectării drepturilor fundamentale ale omului

Principiul respectării drepturilor fundamentale ale omului se referă la acele drepturi prin care cetăţeanul se apără printre altele faţă de puterea de stat. Prin drepturile fundamentale înţelegem dreptul la viaţă, la libertate şi siguranţă, egalitatea înaintea legii, libertatea de gândire, de opinie şi informaţie, dreptul la respectarea vieţii private, protecţia familiei, libertatea de mişcare, dreptul la proprietate, dreptul la reuniune, de asociere profesională, la libertate profesională, la condiţii de muncă echitabile, de negociere între partenerii sociali, la protecţie socială, la educaţie, dreptul de acces la informaţii, dreptul de acces la justiţie, dreptul la ne bis in idem, neretroactivitatea legii penale, dreptul de petiţionare, dreptul la un mediu sănătos şi protecţia consumatorilor.

   Art.10. Principiul sănătăţii

Principiul sănătăţii se referă, în linii generale, la starea fizică,fiziologică şi psihologică normală a unui om. O societate puternică nu poate fi construită pe seama cetăţenilor cu o sănătate şubredă sau/şi o stare psihologică anormală. Aceste aspecte duc la demoralizarea, putrezirea şi ineficienţa întregului sistem politic, social, cultural, economic şi educaţional al statului. Starea rea a sănătăţii populaţiei duce deasemenea la irosirea uriaşelor resurse economice pentru tratarea, cu toate că acestea puteau fi prevenite.

    Art. 11. Scopul principal al Societăţii este de a educa membrii în spiritul unităţii naţionale, de a promova cultura şi datinile strămoşilor noştri.

Art. 12. “OROLES”  îşi propune realizarea următoarelor obiective:

(1) reprezentarea tuturor membrilor Societăţii.

(2) promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor membrilor.

(3) realizarea proiectelor de sensibilizare a opiniei publice vizavi de importanţa unificării românilor de pretutindeni şi a teritoriilor strămoşeşti;

(4) promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului culturii şi datinilor în cadrul societăţii.

(5) realizarea proiectelor sociale de promovare a corectitudinii şi a adevărului;

(6) promovarea moralităţii, a unei conduite admise şi practicate într-o societate civilizată modernă dar şi demnă de strămoşii ei;

(7) realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-culturale, profesionale şi de timp liber pentru societatea civiliă şi, implicit, membrii Societăţii;

(8) identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale membrilor şi implicarea în soluţionarea lor;

(9) mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate societăţii civile;

(10) organizarea acţiunilor de protest. În cazuri justificate, declararea grevei;

(11) promovarea loialităţii faţă de neam,strămoşi, ţară, statut şi camarazi;

(12) realizarea, promovarea şi susţinerea proiectelor cu caracter educativ vizavi de modul sănătos de viaţă, dauna fumatului, a consumului de alcool şi de droguri;

(13) promovarea importanţei transparenţei deciziilor de orice nivel a instituţiilor Republicii Moldova şi României; suntem de părere că doar în cazul asigurării unui proces transparent de luare a deciziilor, societatea civilă va putea cataloga corect şi obiectiv respectiva hotărâre după propria-i considerare, astfel respectându-se toate normele unui stat suveran şi independent;

(14) promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate organizaţiile similare din străinătate;

(15) realizarea proiectelor specifice de includere şi integrare a minorităţilor etnice din Republica Moldova, prin învăţarea limbii, culturii şi datinilor populaţiei majoritare;

(16) “OROLES” este o mişcare anticomunistă de la înfiinţare şi îşi propune demascarea ororilor provocate de acest regim, arătarea ineficienţii orânduirii marxist-leniniste,cât şi a politicilor şi scopurilor totalitare ale partidelor comuniste.

CAPITOLUL 3

 Art. 13. Metode de realizare:

 

• să editeze şi să propage cărţi, ziare, reviste şi alte publicaţii, să publice diverse articole, apeluri, atît în mijloacele mas-media din R. Moldova, cît şi în cele din România şi alte ţări;

• să înfiinţeze şi să întreţină SITE – uri şi BLOG – uri proprii;

• să participe la diferite emisiuni în direct la posturile de radio şi televiziune din R. Moldova şi România;

• să colaboreze cu forţe politice şi diverse structuri ale societăţii civile din Republică şi din afara ei, care sprijină acţiunile de Reunificare a teritoriilor româneşti;

• să organizeze diferite excursii în România, mai ales pentru locuitorii de la sate, în scopul familiarizării acestora cu starea de lucruri de acolo;

• să mediatizeze pe plan internaţional dezideratul de (Re)Unificare a Ţării şi Neamului Românesc;

• să insiste şi să determine ministerele de resort din R. Moldova şi România să acţioneze în sensul elaborării în comun, cu participarea celor mai prestigioşi istorici de pe ambele maluri ale Prutului, a unor manuale unice de istorie a românilor, ca urmași ai dacilor,  care ar cuprinde adevărul istoric;

• să insiste şi să determine autorităţile R. Moldova şi ale României să asigurare condiţiile necesare pentru desfăşurarea nestingherită a activităţilor cultural–artistice şi de creaţie ale diferitor formaţii, colective artistice şi Uniuni de creaţie, maeştri în artă, scriitori ş.a.m.d. din România şi R. Moldova în întreg spaţiul spiritual românesc.

CAPITOLUL 4

MEMBRII SOCIETĂȚII

Art.14.  Membru al Societății poate deveni orice cetăţean care:

 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • recunoaşte, respectă şi subscrie Statutului Societății.

Notă: Fondatorii Societății sunt membri de drept ai acesteia.

Art.15. Procedura de înscriere în Societate

Înscrierea în societate se face pe baza unui interviu oral. Nu se întocmesc nici un fel de fişe sau liste.

Art.16. Adeziunea este aprobată/respinsă de capi;

Art.17. Drepturile şi obligaţiile membrilor Societății

a)      Membrii Societății au următoarele drepturi:

 • să propună şi să fie propuşi în organele de conducere ale Societății; (Departamentele și subdepartamentele)
 • să-şi exprime opinia în toate chestiunile ce se dezbat în Societate;
 • să reprezinte organizaţiile primare şi filialele din care face parte la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte manifestaţii din cadrul Societății;
 • să reprezinte Societea în relaţiile cu formaţiunile politice, structurile statale şi;
 • Să acționeze după cum consideră de cuviință în orice proiect sau inițiativă atâta timp cât nu este încălcat statutul;

b)      Membrii Societății au următoarele obligaţii:

 • să contribuie personal la realizarea scopurilor şi a obiectivelor Societății;
 • să respecte şi să execute hotărîrile Societății şi ale organelor de conducere;
 • Să contribuie material cu o cotizație stabilită de capii de departamente;
 • garantează aplicarea Statutului;
 • reprezintă Societatea în cadrul manifestărilor interne şi internaţionale;
 • identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă obiectivele Societății cu evoluţia situaţiei politice, economice şi sociale din republică şi pe plan internaţional şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere;
 • propune organismului de decizie competent revocarea din funcţie a oricărei persoane, care deţine funcţii de conducere în Societate;

Art.18.  Încetarea calităţii de membru

 • Calitatea de membru al Societății încetează prin deces, retragere sau excludere.
 • Excluderea din Societate este o sancţiune disciplinară, aplicată pentru încălcarea gravă a Statutului şi pentru acţiuni care compromit Societatea. Hotărîrea de excludere din Societate se adoptă de către capii de departamente;

CAPITOLUL 5

STRUCTURA SOCIETĂŢII

Art.19. Societatea este organizată pe criteriul administrativ-teritorial.

Art.20. În structura Societății există următoarele niveluri de organizare:

 • național – la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul I;
 • judeţean şi municipal – la nivel de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II;
 • local – la nivel de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul III.

Art.21. Între nivele există relaţii de subordonare, fiecare nivel bucurîndu-se de autonomie în limitele stabilite de prezentul Statut.

Art.22.  ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

 • Pe plan național: capii de departamente naționale;
 • La nivelul județean și municipal: capii de departamente județene și municipale;
 • La nivelul organizaţiei primare: capii de departamente primare;

Art.23. Cap de department poate deveni orice membru, el va fi lider doctrinar şi de imagine, persoana, care sintetizează elementele de identificare ale Societății şi simbolizează valorile sale ideologice fundamentale.

Art.24. Funcțiile capilor de departamente

 • Pun în discuţie şi adoptă decizii vizînd strategia, tactica şi activitatea Societății pentru anumite perioade;
 • determină împuternicirile membrilor din departamentul respectiv;
 • stabilesc strategia şi tactica Societății ce vizează realizarea anumitor obiective,
 • elaborează  instrucţiuni, regulamente ş.a.m.d. ce ţin de activitatea internă a Societății;
 • dispun de mijloacele financiare ale Societății şi prezintă rapoarte în acest sens în faţa membrilor;
 • Aleg, demit şi schimbă capii de departamente;
 • elaborează  instrucţiuni, regulamente ş.a.m.d., ce ţin de activitatea internă a Societății;
 • analizează şi iau atitudine faţă de activitatea filialelor Societății;
 • adoptă decizii, declaraţii, apeluri, adresări importante în anumite probleme vitale pentru societate, ia atitudine faţă de situaţia social-politică, economică, demografică ş.a.m.d., precum şi faţă de politica autorităţilor statului în anumite probleme;

CAPITULUL 6.

PROPRIETATEA SOCIETĂŢII ŞI ADMINISTRAREA BUNURILOR

Art.25.  Orice bun al societății nu poate fi înstrăinat și rămâne pentru totdeauna în folosul Societății;

Art.26. Societatea poate avea în proprietate orice bunuri necesare pentru asigurarea materială a activităţii prevăzute de prezentul Statut: întreprinderi, imobile, mijloace de transport, mijloace de telecomunicaţii, edituri, tipografii, mobilier, aparate de birou şi alte fonduri fixe, obiecte de proprietate intelectuală ş.a.m.d. provenite din mijloacele Societății.

Art.27. Proprietatea Societății se formează din:

 • donaţii şi granturi;
 • încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;
 • venituri realizate din activitatea economică, inclusiv externă;
 • venituri realizate din actele juridice civile;
 • mijloace materiale şi financiare donate de membri;

Art.28. Veniturile se formează în urma vînzării publicaţiilor Societății sau a unor publicaţii ce vin în sprijinul realizării obiectivelor sale, precum şi în urma unor activităţi economice specifice.

Art.29. Bunurile Societății sunt administrate de capii departamentului economic;

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*
Website